ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Dział Sieci

Kierownik Działu Sieci

mgr inż. Barbara Ciesielka


Ukończyła:

 • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej na kierunku Mechanika i budowa maszyn o specjalności maszyny, urządzenia przemysłowe i ochrony środowiska


W zakładzie pracuje od 2006 roku.


Dział Sieci zajmuje się prowadzeniem eksploatacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Prudnik, a w szczególności:

 • poborem i uzdatnianiem wody;

 • prowadzeniem bieżących remontów i napraw urządzeń zamontowanych na sieci kanalizacyjnej oraz obiektach oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody;

 • obsługiwaniem sprzętu specjalistycznego używanego do czyszczenia i udrażniania kolektorów kanalizacyjnych;

 • wykonywaniem usług kanalizacyjnych sprzętem specjalistycznym dla jednostek gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Prudnik;

 • opróżnianiem, wywozem i oczyszczaniem nieczystości płynnych z obiektów nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

 • produkcją osadu ściekowego, jego odwadnianiem i przygotowaniem do przyrodniczego zagospodarowania;

 • bieżącą eksploatacją przepompowni ściekowych usytuowanych na sieci kanalizacyjnej;

 • zabezpieczaniem obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków przed dostępem osób nieupoważnionych;

 • wykonywaniem stałych przeglądów sieci kanalizacyjnej i obiektów sieciowych;

 • nadzorowaniem współpracy sieci kanalizacyjnej z obiektami oczyszczalni ścieków;

 • wdrażaniem i stosowaniem nowych technologii energooszczędnych i ekologicznych;

 • naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wyprodukowanych osadów ściekowych;

 • prowadzeniem ewidencji i ustalaniem opłat za odprowadzanie ścieków z tytułu przekroczenia normatywów ilościowych i jakościowych ścieków;

 • ewidencją i kontrolą zużycia energii elektrycznej na poszczególnych obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych;