ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

ZWiK w Prudniku

Dział Sieci

Kierownik Działu Sieci

Barbara Ciesielka


Kierownik Działu Sieci

Wiesław Jaśkowiec


Dział Sieci zajmuje się prowadzeniem eksploatacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Prudnik, a w szczególności:

 • poborem i uzdatnianiem wody;

 • prowadzeniem bieżących remontów i napraw urządzeń zamontowanych na sieci kanalizacyjnej oraz obiektach oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody;

 • obsługiwaniem sprzętu specjalistycznego używanego do czyszczenia i udrażniania kolektorów kanalizacyjnych;

 • wykonywaniem usług kanalizacyjnych sprzętem specjalistycznym dla jednostek gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Prudnik;

 • opróżnianiem, wywozem i oczyszczaniem nieczystości płynnych z obiektów nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

 • produkcją osadu ściekowego, jego odwadnianiem i przygotowaniem do przyrodniczego zagospodarowania;

 • bieżącą eksploatacją przepompowni ściekowych usytuowanych na sieci kanalizacyjnej;

 • zabezpieczaniem obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków przed dostępem osób nieupoważnionych;

 • wykonywaniem stałych przeglądów sieci kanalizacyjnej i obiektów sieciowych;

 • nadzorowaniem współpracy sieci kanalizacyjnej z obiektami oczyszczalni ścieków;

 • wdrażaniem i stosowaniem nowych technologii energooszczędnych i ekologicznych;

 • naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wyprodukowanych osadów ściekowych;

 • prowadzeniem ewidencji i ustalaniem opłat za odprowadzanie ścieków z tytułu przekroczenia normatywów ilościowych i jakościowych ścieków;

 • ewidencją i kontrolą zużycia energii elektrycznej na poszczególnych obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych;