ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Wiadomości ogólne

Na oczyszczalni ścieków w Prudniku zamontowano aparaturę kontrolno pomiarową Niemieckiej firmy ENDRES+HAUSER. Jest to aparatura pomiarowa o wysokiej dokładności pomiaru i posiadająca certyfikaty i legalizację wydaną przez Główny Urząd Miar i Wag w Warszawie. W skład aparatury kontrolno pomiarowej zainstalowanej na oczyszczalni w Prudniku weszły:
 

Aparat do poboru próbek typ ASP

Aparat do poboru próbek typu ASP, jest w pełni zautomatyzowaną "jednostką" pomiarową samoczynnie pobierającą próbki dopływających do oczyszczalni ścieków oraz wypływających z oczyszczalni do rzeki Prudnik ścieków oczyszczonych. Dlatego też aparaty te usytuowane są w dwu punktach pomiarowych oczyszczalni. Aparaty ASP pobierają próbki w określonym (zadanym) przedziale czasu jak również w zależności od natężenia przepływu na "wejściu" i "wyjściu" z oczyszczalni. Aparaty ASP zwane też "SEMPLERAMI" zasilane są napięciem 220 V oraz napięciem sterowniczym 24 V. Cykl pobierania próbek trwa 24 godziny , a jego zakończenie sygnalizowane jest w sposób dźwiękowy i wizualny w Centrum Dyspozytorskim Oczyszczalni Ścieków.
 

Przetwornik pomiarowy i regulator do pomiarów pH i temperatury typu Mycom CPM 151-P

Przetwornik pomiarowy i regulator do pomiarów pH i temperatury typu Mycom CPM 151-P jest urządzeniem pomiarowym i regulującym pracującym na bazie mikroprocesora i służącym określania wartości pH i temperatury. Nowoczesna technika wykonania przyrządu umożliwia w prosty sposób jego zastosowanie do wszystkich zadań pomiarowych wartości pH. Rozbudowana część regulacyjna pomaga opanować nawet najbardziej skomplikowane obiekty regulacji. Urządzenie pomiarowa Mycom CPM 151-P służące do pomiaru pH i temperatury składa się z:

 • kombinowanej elektrody pH,

 • przynależnego odpowiedniego osprzętu procesowego, przepływowego względnie armatury zanurzeniowej wraz lub bez sztyftu wyrównania potencjałów,

 • kabla pomiarowego dla pH, miernika pH typu Mycom CPM 151-P w obudowie polowej.


Typowymi obszarami jego zastosowań są:

 • oczyszczanie i uzdatnianie wody,

 • przeróbka ścieków,

 • oczyszczalnie ścieków i osadniki,

 • chemia,

 • farmacja,

 • przemysł spożywczy.


Posługiwanie się przyrządem Mycom jest zorganizowane na zasadzie macierzy tworzącej tzw. matrycę obsługi miernika (tablica sterowania pracą miernika) tj. każdy jeden rodzaj funkcji przyrządu jest przyporządkowany jednej pozycji spośród 10 x 10 pól macierzy tworzącej matrycę obsługi (pola od V0/H0 do V9/H9). Wybór określonej funkcji posługiwania się przyrządem następuje za pomocą przycisku V (w pionie) i przycisku H (w poziomie). W trakcie posługiwania się przyciskami V i H następuje sukcesywnie wybór kolejno następujących po sobie pól matrycy w tym również i tych , które nie zostały zajęte. Funkcje poszczególnych pól matrycy zostały podzielone według ich znaczenia na 3 różne poziomy:

 • Poziom 0 - wskazania wartości, 

 • Poziom 1 - obsługa i konserwacja (kalibracja, hold, itp.),

 • Poziom 2 - uruchamianie.


Uwaga !
Dostęp do poziomu 1 i 2 jest zabezpieczony przez odpowiedni kod dostępu znany tylko upoważnionym osobom obsługi technicznej. Bez wcześniejszego wprowadzenia kodu może być pokazywana tylko zawartość poszczególnych pól matrycy. Jeżeli poziom 2 zostanie odblokowany, wówczas dostępne będą również dla obsługującego wszystkie funkcje poziomu 1.
 

Przetwornik pomiarowy i regulator do pomiarów wielkości rozpuszczonego O2 i temperatury typu Mycom COM-151

Przetwornik pomiarowy i regulator do pomiarów wielkości rozpuszczonego O2 i temperatury typu Mycom COM 151 jest urządzeniem pomiarowym i regulującym pracującym na bazie mikroprocesora i służącym określania wartości rozpuszczonego O2 i temperatury. Nowoczesna technika wykonania przyrządu umożliwia w prosty sposób jego zastosowanie do wszystkich zadań pomiarowych wartości rozpuszczonego O2. Rozbudowana część regulacyjna pomaga opanować nawet najbardziej skomplikowane obiekty regulacji. Urządzenie pomiarowa Mycom COM 151 służące do pomiaru wielkości rozpuszczonego O2 i temperatury składa się z:

czujnika tlenu COS 3 / COS - S,
przynależnego odpowiedniego osprzętu procesowego, przepływowego względnie armatury zanurzeniowej lub pływającej,
kabla pomiarowego dla O2, miernika tlenu typu Mycom COM 151 w obudowie polowej.
Typowymi obszarami jego zastosowań są:

biologiczne oczyszczanie ścieków,
kontrola oczyszczonych ścieków w instalacjach oczyszczających,
uzdatnianie i oczyszczanie wody,
nadzór i kontrola otwartych zbiorników wodnych, hodowla ryb słodkowodnych lub morskich.
Posługiwanie się przyrządem Mycom jest zorganizowane na zasadzie macierzy tworzącej tzw. matrycę obsługi miernika (tablica sterowania pracą miernika) tj. każdy jeden rodzaj funkcji przyrządu jest przyporządkowany jednej pozycji spośród 10 x 10 pól macierzy tworzącej matrycę obsługi (pola od V0/H0 do V9/H9). Wybór określonej funkcji posługiwania się przyrządem następuje za pomocą przycisku V (w pionie) i przycisku H (w poziomie). W trakcie posługiwania się przyciskami V i H następuje sukcesywnie wybór kolejno następujących po sobie pól matrycy w tym również i tych, które nie zostały zajęte. Funkcje poszczególnych pól matrycy zostały podzielone według ich znaczenia na 3 różne poziomy:

Poziom 0 - wskazania wartości,
Poziom 1 - obsługa i konserwacja (kalibracja, hold, itp.),
Poziom 2 - uruchamianie.
Uwaga !
Dostęp do poziomu 1 i 2 jest zabezpieczony przez odpowiedni kod dostępu znany tylko upoważnionym osobom obsługi technicznej. Bez wcześniejszego wprowadzenia kodu może być pokazywana tylko zawartość poszczególnych pól matrycy. Jeżeli poziom 2 zostanie odblokowany, wówczas dostępne będą również dla obsługującego wszystkie funkcje poziomu 1.
 

Przepływomierz elektromagnetyczny typu Promag 30

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 30 umożliwia tani i dokładny magnetyczno - indukcyjny pomiar przepływu. Można nim mierzyć przepływ wszelkich płynów o minimalnej przewodności 5 uS/cm, tj.:

kwasy, zasady,
pasty i pulpy,
woda pitna, woda poprocesowa i ścieki,
mleko, wino,
piwo, wody mineralne, jogurt i melasy.
Promag 30 jest systemem w pełni modularnym, zarówno mechanicznie jak i elektrycznie. Można go rozbudować poprzez wymianę płytek elektronicznych w zależności od zaistniałych potrzeb użytkownika. Dlatego też urządzenie to może zostać optymalnie dopasowane do punktu pomiarowego.

System Promag 30 wyposażony jest w elektroniczny wyświetlacz lokalny umożliwiający odczytywanie i skontrolowanie najważniejszych parametrów bezpośrednio na miejscu pomiaru:

wartość przepływu lub wartość zsumowaną,
jednostki pomiaru (SI lub US),
warunki pomiaru,
komunikaty o błędach.
Za pomocą trzech foto przycisków (sensorów), można wybrać i uaktywnić różne funkcje. Przyciska się i trzyma przez około 0,5 sek. Możność samokontroli systemu pomiarowego Promag zapewnia maksimum bezpieczeństwa. Każdy komunikat o błędzie który wystąpił jest przekazywany przez wyjście stanu na wyświetlacz, a alarmy o braku zasilania, zaniku przepływu i błąd w torze pomiarowym sygnalizowane są bezpośrednio w Centrum Dyspozytorskim. W przypadku wystąpienia awarii zasilania, wszystkie dane systemu pomiarowego są bezpiecznie przechowywane w pamięci EPROM, a po jej ustąpieniu są przywracane. Urządzenia Promag 30 spełniają wymagania EMC, IEC 81/VDE 0843 oraz NAMUR.
 

Przetwornik ultra dźwiękowy typu Prosonic FMU 860

Prosonic FMU 860 jest ultradźwiękowym przetwornikiem pomiarowym stosowanym w środowisku wodnym i napowietrznym do mierzenia:

przepływu w otwartych kanałach i przelewach pomiarowych,
poziomu cieczy, oraz sterowania pompami i zasuwami.
Przetwornik pomiarowy określa wysokość zapełnienia w silosach i zbiornikach, wykrywa w nich zawartość materiału sypkiego lub cieczy. Urządzenie pomiarowe składa się z przetwornika pomiarowego Prosonic FMU 860 oraz czujnika pomiarowego Prosonic FMU 82 RG3. Przetwornik pomiarowy FMU 860 służy do pomiaru poziomu, ciągłego pomiaru napełnienia i objętości cieczy i materiałów sypkich w zbiornikach lub silosach.

Zasady pomiaru:
Czujnik umieszczony ponad substancją wysyła impuls ultradźwiękowy poprzez powietrze w kierunku powierzchni substancji, która częściowo lub całkowicie odbija impuls w kierunku czujnika. Echo te jest odbierane przez ten sam czujnik, który teraz działa jako mikrofon kierunkowy i zamieniane jest w sygnał elektryczny. Czas upływający pomiędzy nadaniem, a odbiorem impulsu - czas przebiegu - jest wprost proporcjonalny do odległości pomiędzy czujnikiem, a powierzchnią substancji. Pomiar nie zależy od:

takich właściwości substancji jak: ciężar, przewodność, lepkość i stała dielektryczna,
zmian temperatury otoczenia wewnątrz zbiornika.
Posługiwanie się przyrządem Mycom jest zorganizowane na zasadzie macierzy tworzącej tzw. matrycę obsługi miernika (tablica sterowania pracą miernika) tj. każdy jeden rodzaj funkcji przyrządu jest przyporządkowany jednej pozycji spośród 10 x 10 pól macierzy tworzącej matrycę obsługi (pola od V0/H0 do V9/H9). Wybór określonej funkcji posługiwania się przyrządem następuje za pomocą przycisku V (w pionie) i przycisku H (w poziomie). W trakcie posługiwania się przyciskami V i H następuje sukcesywnie wybór kolejno następujących po sobie pól matrycy w tym również i tych, które nie zostały zajęte.
 

Przetwornik ultra dźwiękowy typu Prosonic FMU 861 wraz z rynną pomiarową Khafangi-Venturi

Prosonic FMU 861 jest ultradźwiękowym przetwornikiem pomiarowym stosowanym w środowisku wodnym i napowietrznym do mierzenia:

przepływu w otwartych kanałach i przelewach pomiarowych,
poziomu cieczy, oraz sterowania pompami i zasuwami.
Przetwornik pomiarowy określa wysokość zapełnienia w silosach i zbiornikach, wykrywa w nich zawartość materiału sypkiego lub cieczy. Urządzenie pomiarowe składa się z przetwornika pomiarowego Prosonic FMU 861 oraz czujnika pomiarowego Prosonic FDU 80. Przetwornik pomiarowy FMU 861 służy do pomiaru poziomu, ciągłego pomiaru napełnienia i objętości cieczy i materiałów sypkich w zbiornikach lub silosach.

Czujnik umieszczony ponad substancją wysyła impuls ultradźwiękowy poprzez powietrze w kierunku powierzchni substancji, która częściowo lub całkowicie odbija impuls w kierunku czujnika. Echo te jest odbierane przez ten sam czujnik , który teraz działa jako mikrofon kierunkowy i zamieniane jest w sygnał elektryczny. Czas upływający pomiędzy nadaniem, a odbiorem impulsu - czas przebiegu - jest wprost proporcjonalny do odległości pomiędzy czujnikiem, a powierzchnią substancji. Pomiar nie zależy od:

takich właściwości substancji jak: ciężar, przewodność, lepkość i stała dielektryczna,
zmian temperatury otoczenia wewnątrz zbiornika.
Posługiwanie się przyrządem Mycom jest zorganizowane na zasadzie macierzy tworzącej tzw. matrycę obsługi miernika (tablica sterowania pracą miernika) tj. każdy jeden rodzaj funkcji przyrządu jest przyporządkowany jednej pozycji spośród 10 x 10 pól macierzy tworzącej matrycę obsługi (pola od V0/H0 do V9/H9). Wybór określonej funkcji posługiwania się przyrządem następuje za pomocą przycisku V (w pionie) i przycisku H (w poziomie). W trakcie posługiwania się przyciskami V i H następuje sukcesywnie wybór kolejno następujących po sobie pól matrycy w tym również i tych, które nie zostały zajęte
 

Przetwornik ultradźwiękowy typu Prosonic FMU 862

Prosonic FMU 862 jest ultradźwiękowym przetwornikiem pomiarowym stosowanym w środowisku wodnym i napowietrznym do mierzenia:

przepływu w otwartych kanałach i przelewach pomiarowych,
poziomu cieczy, oraz sterowania pompami i zasuwami.
Przetwornik pomiarowy określa wysokość zapełnienia w silosach i zbiornikach, wykrywa w nich zawartość materiału sypkiego lub cieczy. Urządzenie pomiarowe składa się z przetwornika pomiarowego Prosonic FMU 862 oraz czujnika pomiarowego Prosonic FMU 82 RG3. Przetwornik pomiarowy FMU 862 służy do pomiaru poziomu z możliwością podłączenia 2 czujników ultradźwiękowych, ciągłego pomiaru napełnienia i objętości cieczy i materiałów sypkich w zbiornikach lub silosach.

Zasady pomiaru:
Czujnik umieszczony ponad substancją wysyła impuls ultradźwiękowy poprzez powietrze w kierunku powierzchni substancji, która częściowo lub całkowicie odbija impuls w kierunku czujnika. Echo te jest odbierane przez ten sam czujnik, który teraz działa jako mikrofon kierunkowy i zamieniane jest w sygnał elektryczny. Czas upływający pomiędzy nadaniem, a odbiorem impulsu - czas przebiegu - jest wprost proporcjonalny do odległości pomiędzy czujnikiem, a powierzchnią substancji. Pomiar nie zależy od:

takich właściwości substancji jak: ciężar, przewodność, lepkość i stała dielektryczna,
zmian temperatury otoczenia wewnątrz zbiornika.
Posługiwanie się przyrządem Mycom jest zorganizowane na zasadzie macierzy tworzącej tzw. matrycę obsługi miernika (tablica sterowania pracą miernika) tj. każdy jeden rodzaj funkcji przyrządu jest przyporządkowany jednej pozycji spośród 10 x 10 pól macierzy tworzącej matrycę obsługi (pola od V0/H0 do V9/H9). Wybór określonej funkcji posługiwania się przyrządem następuje za pomocą przycisku V (w pionie) i przycisku H (w poziomie). W trakcie posługiwania się przyciskami V i H następuje sukcesywnie wybór kolejno następujących po sobie pól matrycy w tym również i tych, które nie zostały zajęte.