ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Dialog społeczny

Na zaproszenie Zarząd Regionu "ŚLĄSK" Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce w dniu 17 lutego b.r. Dyrektor Spółki Paweł Kawecki oraz przedstawicielka Zarządu NSZZ Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Prudnik P. Marzena Kupisz wzięli udział w seminarium p.n. "KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO". Głównym punktem seminarium było wystąpienie w formie prezentacji multimedialnej dr Macieja Błaszaka z Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu p.t. Wady monologu i zalety dialogu społecznego. Sześć filarów prowadzenia dialogu społecznego.

Wysoka wartość prezentacji dla stron dialogu społecznego spowodowała, że Zarząd Spółki postanowił przekazać Załodze podstawy prowadzenia dialogu społecznego. W dniu 04 marca odbyło się szkolenie wewnętrzne n.t. dialogu społecznego otwierające cykl szkoleń dla pracowników Spółki, mających na celu ugruntowanie wiedzy o spółce jako organizacji mającej wiele wymiarów (prawny, ekonomiczny, społeczny itp.)

Plan szkolenia przewidywał zapoznanie pracowników z wprowadzeniem do teorii komunikacji (prezentacja własna), w/w prezentacją oraz podstawowymi aktami prawnymi na podstawie których działa Spółka :

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  • Umowa Spółki

 

Kolejne szkolenia z cyklu będą podejmowały tematykę dialogu społecznego w kontekście dokumentów wewnętrznych spółki (Zakładowy Układ zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny, Zarządzenia) oraz aktów prawnych m.in. regulujących zasady działania czynników społecznych.