ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Podstawowe parametry technologiczne procesu oczyszczania

Komory napowietrzania

Czas przepływu
Czas przepływu oblicza się przez podzielenie objętości komór i godzinnego dopływu ścieków. Nie wlicza się recyrkulacji osadu. W projekcie przyjęto  10,9 godzin. Rzeczywiste wielkości eksploatacyjne wynoszą od 20,3 do 40,8 godzin.

Stężenie osadu
Stężenie osadu w komorach napowietrzania w/g dokumentacji projektowej wynosi 4 kg/m3. Rzeczywiste wielkości eksploatacyjne wynoszą od 4 do 5 kg/m3.

Obciążenie objętościowe
Ilość BZT5 w kg/ m3/d doprowadzone do komór napowietrzania na dobę. W projekcie technicznym przyjęta 0,26 kg/ m3/d. Rzeczywiste wielkości eksploatacyjne (test gwarancyjny) wynoszą 0,283 - 0,36 kg/ m3/d.

Obciążenie osadu
Ilość BZT5 doprowadzonego na 1 kg suchego osadu w komorach napowietrzania na dobę tj. kg/ m3/d. W projekcie technicznym wyliczono 0,06 kg/ m3/d. Wartość ta może mieć dużą rozpiętość. Jeśli w procesie biologicznego oczyszczania ma dojść do tlenowej stabilizacji osadu jest potrzeba, aby obciążenie osadu nie przekroczyło wartości 0,08 kg/ m3/d, a przy częściowej stabilizacji 0,15 kg/ m3/d . Rzeczywiste wielkości eksploatacyjne wynoszą 0,07-0,09 kg/ m3/d.

Produkcja osadu
Objętościowe ilości wytworzonej biomasy nadmiernego osadu. Ta wartość osiągana jest stosunkiem osadu nadmiernego do osadu, wyraża się w kg/d. W projekcie przyjęto 1750 kg/d. Rzeczywiste wielkości eksploatacyjne wynoszą 644-972 kg sm o/d (średnio 780 kg sm o/d).

Specyficzna produkcja osadu
Dotyczy ilości nadmiernego, który wytwarza się z 1 kg BZT5. Projekt zakłada wielkość 0,8. W rzeczywistości wynosi 0,6.

Wiek osadu
Odpowiada teoretycznemu czasowi, przez który osad czynny przebywa w komorach napowietrzania. Wylicza się to tak, że całkowity stan osadu w aktywizacji (objętość x stężenie dzieli się przez ilość osadu nadmiernego). Jednostką wieku osadu jest kg/ kg/d. Przy funkcjonowaniu nitryfikacji i stabilizacji osadu przy założonej minimalnej temperaturze w komorach 10 oC czas ten wynosi 19 dni. Zakładana wielkość wynosiła 19 dni. Rzeczywista wielkość wynosi 20-23 dni.
 


Komory osadu czynnego.
 

Osadniki wtórne

Czas zatrzymania
Przy maksymalnym dopływie min. 1.8 godz. W projekcie zakładano 3.6 godz. W rzeczywistości wynosi 13.3 godz.

Hydrauliczne obciążenie powierzchniowe
Przy maksymalnym dopływie winno wynosić 1.6-2 m2/h. W projekcie technicznym 1.9 m2/h. Powierzchniowe obciążenie zanieczyszczeniami określa ilościowa wielkość suchego osadu na jednostkę powierzchni komór na godzinę. Jednostka kg/m2/h - nie powinna być przekraczana wartość 5-6 kg/m2/h. Projekt techniczny zakładał 6 kg/m2/h. Rzeczywista wielkość wynosi 1.24 kg/m2/h.
 


Przelewy pilaste radialnego osadnika wtórnego.
 

Zagęszczacze osadu

Powierzchniowe obciążenie zanieczyszczeniami nie powinno być większe niż 0.5-2 kg/m2/h. Tę wielkość projekt techniczny przewidział. Realne wartości zależą od częstości odwadniania osadu.

 

Komory składowania

Czas składowania był określony w/g zakładanej częstości odwadniania osadu. Objętość komór nie jest dostateczna przy stabilizacji osadu nadmiernego, co nie jest aż tak konieczne, gdyż świeży osad nadmierny będzie dostatecznie stabilizowany. Byłoby wskazane, aby składowany osad przeszedł stadium fermentacji metanowej. Aby do tego doszło konieczny jest czas składowania 150 dni. Aby tą wielkość osiągnąć konieczne jest, aby średnie dzienne ilości składowanego osadu nie przekroczyły 16.8 m3.
 


Na pierwszym planie komory osadu czynnego, w oddali osadnik wtórny, komory zagęszczania i komory składowania osadu.