ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

W dniach 6-8 lipca 1997 roku nastąpiły intensywne i długotrwale opady atmosferyczne. Tereny wokół oczyszczalni ścieków od strony północno-zachodniej zostały zalane przez rozlewisko rzeki Prudnik. Poziom wód opadowych nie przekroczył poziomu wysokościowego usytuowania obiektów oczyszczalni ścieków. Rozlewisko przedstawione na zdjęciu obok nie dotknęło granic oczyszczalni. Podczas powodzi obiekty ciągu ściekowego i osadowego nie przerwały pracy. Potwierdziło się wiec prawidłowe wysokościowe usytuowanie oczyszczalni, które uchroniło ją przed zalaniem. Efektem intensywnych opadów za sprawą kanalizacji ogólnospławnej było osłabienie efektywności osadu czynnego w reaktorach biologicznych, co pogorszyło jakość oczyszczania ścieków przez okres około jednego miesiąca. W rejonie miasta Prudnik w wyniku opadów nastąpiły liczne zalania obiektów komunalnych i przemysłowych. Na terenie wsi usytuowanych w dolinie Złotego Potoku i rzeki Prudnik nastąpiły duże zniszczenia w postaci uszkodzeń dróg, mostów, budynków mieszkalnych i inwentarskich oraz uzbrojenia podziemnego.
 


Tereny wokół oczyszczalni podczas powodzi.

Powódź 1997