ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Dział Laboratorium

Dział Laboratorium zajmuje się poborem oraz badaniami fizykochemicznymi próbek wody i ścieków w dobrze wyposażonej pracowni zapewniającej uzyskiwanie wysokiej dokładności wyników.

Laboratorium funkcjonuje w oparciu o udokumentowany system jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. W celu potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium regularnie uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości, gdzie uzyskuje zadowalające wyniki.

Głównymi zadaniami działu jest kontrola jakości ujmowanej i dostarczanej do odbiorców wody, kontrola jakości pracy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz jakowi ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Kontrola jakości wody realizowana jest na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia i opartego na nim harmonogramie uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Dział prowadzi bieżące analizy ścieków dopływających i wypływających z oczyszczalni ścieków w celu utrzymania prawidłowego procesy oczyszczania ścieków.
 

 Woda

 Ścieki

 Cennik usług oraz zakres badań laboratorium ZWiK Prudnik

Kierownik Laboratorium

Tomasz Owsiak


Kierownik Laboratorium

Tomasz Owsiak