1. Przed zleceniem usługi do laboratorium prosimy o kontakt z Działem laboratorium w celu ustalenia terminu oraz warunków wykonania usługi – kontakt pod numerem telefonu 77 436 27 30 wew. 29, lub adresem email laboratorium@zwikprudnik.pl

  2.  Należy wypełnić Zlecenie, a następnie złożyć je w Dziale Laboratorium

 

Pobranie próbki do badań

Pobrania próbki wody dokonuje:

  • personel Laboratorium

  • klient - pobrania należy dokonać zgodnie z instrukcjami personelu Laboratorium i dostarczyć do laboratorium około 1 litra wody w szczelnie zamkniętym pojemniku, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza

Uwaga: w przypadku samodzielnego pobierania próbki wody do badania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tego pobrania.

Próbki wody do badań fizykochemicznych przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 13.00 

Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmowane są we wtorki po wcześniejszym kontakcie z laboratorium.

 

Pobrania próbki ścieków dokonuje:

  • personel Laboratorium

  • klient - należy dostarczyć do laboratorium około 1,5 litra ścieku w szczelnie zamkniętym pojemniku nie pozostawiając pęcherzyków powietrza

Próbki ścieków do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 11.00

POBRANE PRÓBKI WODY LUB ŚCIEKÓW NALEŻY NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE DOSTARCZYĆ DO LABORATORIUM!!!

Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT zgodnie z obowiązującym  cennikiem usług. Aktualny cennik poszczególnych analiz oraz pobierania próbek znajduje się na stronie zwikprudnik.pl

 

Cennik usług Laboratorium

Parametr Jednostka Cena (netto)
pH - 12
Przewodność w temp. 25°C μS/cm 12
Temperatura °C 6
Zapach, smak i posmak - 6
Mętność FNU 10
Barwa mg Pt/ dm3 7
Azot amonowy mg NNH3 / dm3 24
Azot azotanowy mg NNO3/dm3 21
Azot azotynowy mg NNO2/dm3 20
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 18
Mangan mg Mn /dm3 24
Żelazo ogólne mg Fe /dm3 24
Chlor wolny mg Cl2/dm3 12
Polifosforany mg P/dm3 35
Ortofosforany mg P/dm3 30
Fosfor ogólny mg P/dm3 45
ChZTCr mg O2/dm3 60
BZT5 mg O2/dm3 50
Azot ogólny mg N/dm3 85
Azot Kjeldahla mg N/dm3 50
Zawiesina ogólna mg/dm3 45
Chlorki mg Cl-/dm3 18
Siarczany mg SO42-/dm3 35
Indeks objętościowy osadu cm3/g 24
Sucha pozostałość % 32
Strata przy prażeniu % 40
Tlen rozpuszczony mg O2/dm3 26
Inne: - Do uzgodnienia

 

Pobór próbek

Pobór Norma lub instrukcja Cena (netto)
Woda – badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne PN-ISO 5667-3:2005 "Jakość wody. Pobieranie próbek Cześć 3: Wytyczne dotyczące utrwalani i postępowanie z próbkami wody" 18
PN-ISO 5667-5:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów"
PN-ISO 5667-6:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni"
PN-ISO 5667-11:2004 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych"
Ścieki – badania fizyko-chemiczne PN-ISO 5667-10:1997 "Jakość wody. Pobieranie próbek. Wytyczne pobierania próbek ścieków" metoda ręczna 18
metoda automat. 170

Badania laboratoryjne

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022