Historia

Historia prudnickich wodociągów sięga roku 1596. W roku 1893 oddano do eksploatacji "ujęcie laskowe" z nowoczesną na owe czasy stację pomp(obecnie przy ul. Poniatowskiego). Dynamiczny rozwój miasta spowodował podjęcie decyzji o rozbudowie kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków, inicjatorem tych działań był ówczesny Nadburmistrz Engel. W latach 1893-1894 inż. Hugo Mairich wykonał projekt oczyszczalni ścieków, a jej budowę ukończono 4 grudnia 1896 r. Był to pierwszy, nowoczesny obiekt tego typu na Górnym Śląsku. To właśnie do Prudnika (Neustadt os.) przybywali inżynierowie niemalże z całego świata i uczyli się kunsztu oczyszczania ścieków. Oczyszczalnię wyposażono w maszynę parową zasilającą cały obiekt zaprojektowany na wydajność 4000 m3/d wykorzystano tu procesy usuwania skratek i piasku, sedymentację, koagulację z osadzaniem, napowietrzanie w stawie natleniania oraz filtrację na złożu piaskowym. Powstałe osady suszono na poletkach i wykorzystywano rolniczo. Oczyszczalnia ta pracowała do roku 1996, kiedy to w 100 rocznicę oczyszczania ścieków uruchomiono nową nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Spółka w obecnej formie organizacyjnej funkcjonuje od 16 marca 1992 roku. W pierwszym okresie funkcjonowania Spółka prowadziła zaopatrzenie w wodę na terenie Prudnika i miejscowości Prężynka(Gmina Lubrza) oraz odprowadzała ścieki z terenu Prudnika i niewielkiej części miejscowości Łąka Prudnicka. Przez cały okres istnienia, począwszy od roku 1992 do dnia dzisiejszego, zakres działania Spółki się zwiększa. ZWiK sukcesywnie przejmował i obsługiwał kolejne sieci wodociągowe i kanalizacyjne: osiedle Jasionowe Wzgórze czy wodociągi wiejskie(Szybowice, Niemysłowie, Wierzbiec, Rudziczka, Mieszkowice, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Czyżowice, Piorunkowice).

W lipcu 1994 r. została uruchomiona podziemna, automatyczna pompownia.

W roku 1999 przejęto do eksploatacji zewnętrzną sieć wodociągową, a w roku 2004 kanalizacje na terenie byłych koszar. W roku 2001 przejęto do eksploatacji kanalizację sanitarną w ulicach Karola Miarki, Polna i Polna Bloki.

W roku 2008 oddano do użytku zadaszony plac magazynowy umożliwiający racjonalną dystrybucję osadów ściekowych.

Obecna infrastruktura ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to:

  • oczyszczalnia ścieków spełniająca normy dyrektyw unijnych
  • ponad 138 km sieci kanalizacyjnej
  • 26 przepompowni ścieków
  • 150 km sieci wodociągowej
  • 4 stacje uzdatniania wody
  • 4 pompownie
  • 6 ujęć
  • 23 studnie

 

Infrastruktura ta umożliwia realizację zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z terenu gminy Prudnik oraz częściowo z terenu gminy Lubrza oraz umożliwia odbiór ścieków z części gminy.

 

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022