PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Ochrona zasobów powierzchniowych i podziemnych wody oraz
 stworzenie podstaw niezawodności działania systemów stanowiących zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska 
i ochronę przeciwpożarową poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie SUW
 Szybowice i przepompowni ścieków w systemy podtrzymania zasilania energetycznego - Etap I 
mająca na celu Poprawę gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Szybowice przez budowę kanalizacji sanitarnej oraz 
wyposażenie obiektów wod-kan w systemy podtrzymania zasilania elektrycznego – ETAP I


współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przewidywane wyniki operacji: budowa 2,95 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022