ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Ochrona zasobów powierzchniowych i podziemnych wody oraz
 stworzenie podstaw niezawodności działania systemów stanowiących zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska 
i ochronę przeciwpożarową poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie SUW
 Szybowice i przepompowni ścieków w systemy podtrzymania zasilania energetycznego - Etap I 
mająca na celu Poprawę gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Szybowice przez budowę kanalizacji sanitarnej oraz 
wyposażenie obiektów wod-kan w systemy podtrzymania zasilania elektrycznego – ETAP I


współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przewidywane wyniki operacji: budowa 2,95 km sieci kanalizacji sanitarnej.