E-BOK

    

Cennik usług

 Cennik usług

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
08.04.2023 – 07.04.2024 08.04.2024 – 07.04.2025 08.04.2025 – 07.04.2026
Grupa [1] cena wody (zł/m3) 5,24 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [2] cena wody (zł/m3) 5,24 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44
Grupa [3] cena wody (zł/m3) 5,24 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [4] cena wody (zł/m3) 5,25 5,39 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44
Grupa [5] cena wody (zł/m3) 5,36 5,50 5,61
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [6] cena wody (zł/m3) 5,35 5,50 5,61
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [7] cena wody (zł/m3) 5,35 5,50 5,61
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44
Grupa [8] cena wody (zł/m3) 5,35 5,49 5,60
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 9,24 9,24 9,24
Grupa [9] cena wody (zł/m3) 5,36 5,51 5,62
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,44 7,44 7,44

[1] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[2] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[3] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[4] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[5] - Woda pobrana do celów przeciwpożarowych

[6] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[7] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[8] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[9] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
08.04.2023 – 07.04.2024 08.04.2024 – 07.04.2025 08.04.2025 – 07.04.2026
Grupa [1] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 5,28 5,28 5,28
Grupa [2] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 3,48 3,48 3,48
Grupa [3] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 10,56 10,56 10,56
Grupa [4] cena ścieków (zł/m3) 8,77 8,93 9,17
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 8,76 8,76 8,76

[1] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[2] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

[3] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej

[4] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)

 

Wykonywane usługi sprzętem:

Samochody osobowo - ciężarowe
Samochód Peugeot 35,00 zł/h + 1,15 zł/km
Samochód Dacia Duster 35,00 zł/h + 1,15 zł/km
Samochód Mitsubishi ASX 35,00 zł/h + 1,15 zł/km
Samochody specjalistyczne
MAN SCK 3, KAISER - MORO - na terenie gminy Prudnik 290,00 zł/h
MAN SCK 3, KAISER - MORO - poza terenem gminy Prudnik 290,00 zł/h + 4,90 zł/km
Samochód asenizacyjny MAN TGM 18.250 – opróżnianie obiektów budowlanych zalanych wodami innymi niż ścieki bytowe i transport na oczyszczalnię ścieków 18,00 zł/m3
Koparki i ciągniki
ładowarka JCB 200,00 zł/h
koparko-ładowarka JCB 3CX 195,00 zł/h
koparko-ładowarka JCB 4CX 210,00 zł/h
minikoparka JCB 100,00 zł/h
ciągnik rolniczy Zetor Major 155,00 zł/h
ciągnik rolniczy URSUS 4514 110,00 zł/h
ciągnik rolniczy URSUS 5714 140,00 zł/h
Sprzęt specjalny
korelator Mikro Corr (urządzenie do precyzyjnej lokalizacji wycieków) 192,00 zł/h
Logery 192,00 zł/h
Urządzenie do badania zagęszczenia gruntu (pomiar) 100 zł/pomiar
pompa wirnikowa APM –65 65,00 zł/h
pompa wirnikowa szlamowa 78,00 zł/h
agregat hydrauliczny 115,00 zł/h
zespół prądotwórczy, spalinowy 68,00 zł/h
zestaw do zamrażania rurociągów 66,00 zł/h
agregat wysokociśnieniowy KARCHER 54,00 zł/h
zagęszczarki gruntu 100,00 zł/h
przecinarka spalinowa 120,00 zł/h
wykrywacz metali, lokalizator kabli 48,00 zł/h
zagęszczarka płytowa 135,00 zł/h
Agregat SMG-75JC-S 180,00 zł/dobę
Agregat Honda EU 20 58,00 zł/h
Kamera inspekcyjna DREXL typ 600 92,60/h
Zadymiarka kanałowa G.DreXL Magnum 850 92,60/h
Zgrzewarka elektrooporowa 55 zł/spoinę
Zgrzewarka doczołowa 60 zł/spoinę
Przecisk hydrauliczny HMP 200 B 150 zł/mb

 

Cennik usług Laboratorium

Parametr Jednostka Cena (netto)
pH - 12
Przewodność w temp. 25°C μS/cm 12
Temperatura °C 6
Zapach, smak i posmak - 6
Mętność FNU 10
Barwa mg Pt/ dm3 7
Azot amonowy mg NNH3 / dm3 24
Azot azotanowy mg NNO3/dm3 21
Azot azotynowy mg NNO2/dm3 20
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 18
Mangan mg Mn /dm3 24
Żelazo ogólne mg Fe /dm3 24
Chlor wolny mg Cl2/dm3 12
Polifosforany mg P/dm3 35
Ortofosforany mg P/dm3 30
Fosfor ogólny mg P/dm3 45
ChZTCr mg O2/dm3 60
BZT5 mg O2/dm3 50
Azot ogólny mg N/dm3 85
Azot Kjeldahla mg N/dm3 50
Zawiesina ogólna mg/dm3 45
Chlorki mg Cl-/dm3 18
Siarczany mg SO42-/dm3 35
Indeks objętościowy osadu cm3/g 24
Sucha pozostałość % 32
Strata przy prażeniu % 40
Tlen rozpuszczony mg O2/dm3 26
Inne: - Do uzgodnienia

 

Pobór próbek

Pobór Norma lub instrukcja Cena (netto)
Woda – badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne PN-ISO 5667-3:2005 "Jakość wody. Pobieranie próbek Cześć 3: Wytyczne dotyczące utrwalani i postępowanie z próbkami wody" 18
PN-ISO 5667-5:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów"
PN-ISO 5667-6:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni"
PN-ISO 5667-11:2004 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych"
Ścieki – badania fizyko-chemiczne PN-ISO 5667-10:1997 "Jakość wody. Pobieranie próbek. Wytyczne pobierania próbek ścieków" metoda ręczna 18
metoda automat. 170

 

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022