Kierownik Działu Jednostka Realizująca Projekt

Arkadiusz Szymański

 

Dział JRP zajmuje się przygotowaniem, realizacją i nadzorowaniem inwestycji prowadzonych przez Spółkę, a także:

 • prowadzenie procesu inwestycyjnego zadań realizowanych przez ZWiK Prudnik,

 • wydawaniem zapewnień o dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

 • wydawaniem technicznych warunków podłączenia do sieci wod/kan,

 • uzgadnianiem dokumentacji projektowej sieci oraz przyłączy wod/kan, oraz sieci/przyłączy energetycznych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych,

 • opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie realizacji zawartych umów z wykonawcami, jak również naliczanie kar umownych w przypadku przekroczenia terminów realizacji umów,

 • opracowywanie zapytań ofertowych dla inwestycji prowadzonych przez Spółkę,

 • pozyskiwanie środków na realizację zadań,

 • udział w naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku

 • kierowanie i nadzorowanie nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych,

 • konserwacyjnych oraz usuwaniem awarii na sieciach wod-kan.,

 • prowadzenie dzienników budowy, załatwianie spraw zakończenia budowy,

 • uczestnictwo w odbiorach technicznych robót prowadzonych przez Spółkę oraz przez inne podmioty,

 • koordynowanie prac z inwestorami, wykonawcami robót, udział w naradach,

 • nadzór na przygotowaniem i realizacja inwestycji, współpraca z projektantami i geodetami,

 • kontrola sieci wod – kan, wyszukiwanie awarii – praca z korelatorem i loggerami, kamerą inspekcyjną,

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych np. z PROW, WFOŚiGW

 • przygotowywanie całości dokumentacji SIWZ i prowadzenie spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi, tworzenie zapytań ofertowych,

 • sporządzanie zleceń na realizację zadań, inwestycji,

 • zgłaszanie zajęcia pasa drogowego odpowiednim jednostkom organizacyjnym zarządcy drogi, zgłaszanie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, tworzenie zestawień rocznych za opłaty urządzeń w pasie drogowym,

 • wnioskowanie o wyposażenie niezbędnego sprzętu bhp, odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej dla pracowników,

 • przyjmowanie zleceń na usługi budowlane oraz spraw dotyczących awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • przestrzeganie i stosowanie się do zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Zakładzie,

 • prowadzenie działu BHP w Zakładzie pracy tj. min. wydawanie skierowań na badania profilaktyczne, rozliczanie ekwiwalentów, szkolenie pracowników, wysyłanie na szkolenie pracowników, prowadzenie zamówień związanych z BHP, współpraca z dostawcami w zakresie BHP, prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników, kontrola stanu BHP w Zakładzie, badanie wypadków przy pracy, GUS, udział w kontrolach zewnętrznych, dbanie o dobry stan BHP w Zakładzie,

 • przestrzeganie dyscypliny ładu i porządku oraz przepisów BHP w pełnym zakresie na stanowiskach pracy w stosunku do siebie i podległych pracowników, ocena ryzyka zawodowego,

 • przestrzeganie przepisów BHP w pełnym zakresie obowiązujących podczas eksploatacji obiektów technologicznych oraz maszyn i urządzeń znajdujących się w dziale wykonawstwa.

 

Kierownik Działu Windykacji

Bogusław Wołczyk


Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w specjalności Ochrona Środowiska w 1984 roku.

W zakładzie pracuje od 1996 roku.

Dział Jednostka Realizująca Projekt

E-BOK

    

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

ZWiK Prudnik 2022