ZWiK Prudnik 2020

Ważne informacje

Wydarzenia

Inwestycje

CSR

Dział Wykonawstwa

Kierownik Działu Wykonawstwa

Paweł Włodarczyk


Ukończył:

 • Wydział Przyrodniczo - Techniczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa i odpadowa.
 • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa.

 

W zakładzie pracuje od 2007 roku.

Kierownik Działu Wykonawstwa

Paweł Włodarczyk


Ukończył:

 • Wydział Przyrodniczo - Techniczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa i odpadowa.
 • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności gospodarka wodno - ściekowa.

 

W zakładzie pracuje od 2007 roku.

Dział Wykonawstwa zajmuje się bieżącą eksploatacją oraz budową sieci i instalacji wodono-kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Prudnik, a w szczególności:

 • usuwaniem awarii na miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych;

 • prowadzeniem gospodarki kontrolno-pomiarowej na sieci wodociągowej;

 • rozliczaniem robót wykonywanych przez zakładową brygadę na realizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na sieci wodociągowej;

 • badaniem stanu technicznego poszczególnych odcinków sieci wodociągowej;

 • opiniowaniem i zamawianiem zakupów inwestycyjnych w zakresie sieci wodociągowej;

 • stałą współpracą sieci wodociągowej z obiektami służącymi do produkcji wody i oczyszczania ścieków;

 • stosowaniem oszczędnych technologii podczas realizacji prowadzonych robót instalacyjnych;

 • bieżącą wymianą odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy o złym stanie technicznym;

 • bieżącą wymianą oraz legalizacją wodomierzy na przyłączach wodociągowych;

 • wymianą armatury wodociągowej zainstalowanej na sieci wodociągowej;

 • montażem zasuw, hydrantów i innych urządzeń o wysokim standardzie technicznym i ekologicznym;

 • kontrolą urządzeń sterujących i regulujących przepływ wody, dotyczy to przemienników częstotliwości;

 • przygotowaniem, nadzorem i rozliczaniem całości spraw związanych z wykonawstwem robót inwestycyjnych i remontowych oraz zleconych, realizowanych przez Spółkę;

 • całokształtem spraw związanych z obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;

 • współpracą przy wykonywaniu projektów budowlano - wykonawczych realizowanych przez Spółkę;

 • uzyskiwaniem właściwych dla danego zadania zezwoleń i uzgodnień z instytucji państwowych i samorządowych, umożliwiających prowadzenie robót;

 • przygotowywaniem kosztorysów wstępnych na roboty zlecone do negocjacji z klientami;

 • prowadzeniem negocjacji , przygotowywaniem umów na roboty zlecone;

 • wykonywaniem kosztorysów powykonawaczych oraz wystawianiem faktur za wykonane roboty zlecone;

 • uczestnictwem w odbiorach technicznych robót prowadzonych przez Spółkę oraz innych;

 • prowadzeniem i kompletowaniem pełnej dokumentacji na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Spółkę oraz na roboty zlecone.